Burşit Hastalığı ve Tedavisi

 Burşit ile ilgili sorular

Temizlik işçisi olan kocam omzunun ağrıdığından şikâyet ediyor. Doktor omzunda bursit olduğunu söyledi. İşini bırakması gerekir mi?

Kocanız omzunda sürekli olarak çöp bidonları taşıdığı için, basınç ve ağırlık yüzünden bursit oluşmuş. İyileşmesi için, ya başka bir iş bulması, ya yük taşıma yöntemini değiştirmesi ya da omzuna küçük bir yastık yerleştirip, basincı daha geniş bir alana dağıtması gerekir. Bu önlemleri almazsa, durumu daha da kötüye gidecek, hastalıklı bölgede çok daha fazla ağrı ve şişkinlik hissedecektir.

Bahçede otları ayıklarken en çok on beş-yirmi dakika .dayanabiliyorum. Sonra.dizlerim şişmeye başlıyor. Bu, bursit midir?

Evet. Bilinmeyen bir nedenle dizlerinizin basınca karşı çok duyarlı olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden, bürsite.yakalanmanız çok kolay olmuş. Yapacağınız tek şey, dizinize yumuşak dizlikler takmak ya da bu türden bahçe işleri yapmaktan vazgeçmektir.

Sekiz yaşındaki oğlumun dizinin arkasında bir şişlik var. Bursit olabilir mi?

Evet. Bu, yalnız çocuklarda görülen bir bursit türüdür. Nedeni bilinmemektedir. Ama merak etmeyin; birkaç hafta içinde kendiliğinden geçer. Ayrıca bedene hiçbir zarar vermez ve başka bir hastalığın belirtisi değildir.

‘Bursa’ bir kese olduğuna göre, patlama olasılığı var mıdır?

Yalnız bakteriyle iltihaplanmış bursalar patlayabilir; ama bu da çök ender ğörülen bir durumdur. Bursit, irin dışarı atılıncaya kadar çeperinin tahribata uğradığı bir apse değildir. Akut bursitte bursayı çevreleyen hücre çeperinde iltihap vardır ve hücreler aşırı etkindir. Dolayısıyla sıvı, basınç altında oluşur. “Sıvı, doktor tarafından bir iğneyle boşaltılırsa, ağrı ve gerginlik çabucak geçer.

Bursa, bir eklemi ya da kemiği kapla­yan yumuşak dokunun üzerinde oluşan içi sıvı dolu bir keseciktir. Bursit ise bu keselerden birinin iltihaplanmasıdır. Sık rastlanan bu ağrılı durum, iltihaplan­ma önlenmezse, akut ya da kronik bir rahatsızlığa dönüşebilir.

İki tür bursa vardır. Birinci grupta­kiler (‘anatomik bursa’) kas kirişlerinin kemiklere ya da eklemlere yaslandıkla­rı yerlerdeki sürtünmeyi engelleyen, içi sıvı dolu çok küçük keseciklerdir. Diz ekleminin çevresindeki kemiklerde bu bursalardan 15 tane vardır.

İkinci türdeki bursalar, bir kemik üs­tündeki yumuşak dokunun sürekli sür­tünme ya da yaralanma sonucunda or­taya çıkarlar. Sözgelimi, her gün sert bir zeminde saatlerce oturan birinin, kalça kemikleri üstünde oluşan bursalar bu türdendir.

İki bursamn da görevi aynıdır: Kas ki­rişlerinin, kemik üzerinde hareket ettik­leri bölgelerde basıncı önlemek.

Bursit, bir bursanın kronik olarak genişlemesi ya da akut bir biçimde şişme­si durumunda ortaya çıkar. Bu hasta­lık, dizlere sürekli basınç sonucu diz ek­leminde oluşursa “diz üstü bursiti” adı­nı alır. Herhangi bir sürtünme ya da ya­ralanma bursamn sıvı salgılamasına, do­layısıyla da şişmeye neden olur.

Dlz bursitinden korunmak için basit önlemler yeterli olur.

 

     Burşit Nedenleri

Bir bursamn iltihaplanma nedenleri hâlâ tam olarak bilinememektedir. Bur­sit, çocuklarda ve erişkinlerde aynı oranda görülür; ama bazı insanlarda bursite yakalanma eğilimi daha fazladır.

Sürtünme, bursamn ortaya çıkması­na neden olabilir. Bazı meslekler ya da- çalışma biçimleri, bursamn gelişmesi için elverişli koşullar yaratabilir. Sözge­limi, dirseklerini masaya yaslayarak ders çalışan öğrencilerde, dizlerinin ve dirseklerinin üzerinde sürünerek çalışan madencilerde bursit sık görülür. Bazen hamalların ensesinde, omurga kemiği üzerinde; sırık hamallarının enselerinde ve omuzlarında; sabahtan akşama ka­dar tezgâh başında oturan dokuma iş­çilerinin kalçalarında; diz çökerek çalı şan bahçıvanların dizlerinde bursit ola­bilir.

Bununla birlikte, sürtünme tam bir açıklama getirmekten uzaktır. Çünkü bazı insanlarda bursit, öteki insanlara oranla çok daha çabuk oluşmaktadır.

Daha ender görülen durumlarda bur­sit, ya bursadaki ya da eklemlerdeki bakteriyel iltihaplanmayla ortaya çıkar. Geçmişte verem, bursitin çok bilinen bir nedeniydi. Bazı romatoit artrit durum­larında, bir eklemin çevresindeki bursa şişmekte ender görülen durumlarda ise bursada guta bağlı şişme görülmektedir.

Genellikle yaşlılarda görülen dirsek bursitinin nedeni bilinmemektedir; bu­nunla birlikte çok hızlı bir seyri vardır: Dirsekte, birkaç saat içinde yumurta bü­yüklüğünde bir şişlik oluşuverir.

Burşit Belirtileri

Akut bursitlerde, bir kemik ya da ek­lem üzerinde sıcak, kırmızı ve ağrılı bir şişlik görülür. Çok şiddetli durumlarda belirtilere hareket güçlüğü de eklenebi­lir. Bursamn şişmesine neden olan sıvı, keseyi çevreleyen hücreler tarafından salgılanır. Bu sarı renkli sıvıda, iltihap etkisiyle kılcal damarlardan sızan kan da bulunabilir. Bakteriyel bir enfeksiyon varsa, keseiçi sıvısında bak­teriler ve akyuvarlar da görülür. Bun­lar, kese içinde irin oluştururlar. .

Uzun süren (kronik) bursitler ise ya akut bursitlerin yinelenmesi ya da art ar­da zedelenmeler sonucunda bursamn şişmesiyle oluşur.

Burşit Tehlikeleri

Bursit, tehlikeli bir hastalık değildir. Antibiyotiklerle, bursadaki bakterilerin bedene yayılmasının ve kan zehirlenme­sine (septisemi) ya da veremin yayılması­na yol açmalarının önüne geçilmektedir.

Romatizma ve gut uzun süre tedavi edilmeyip kendi haline bırakılırsa, be­denin başka bölgelerinde tehlikeli ilti­haplanmalara yol açabilir; bunun gibi, kronik bursitler de tedavi edilmezlerse çevredeki kasların, dolayısıyla eklemin zayıflamasına neden olabilirler.

Burşit Tedavisi

Akut bursitin tedavisi, bursamn ilti­haplı olabileceği ya da daha ender gö­rülen nedenlerle ortaya çıkmış olabile­ceği hesaba katılarak, hekim eliyle ya­pılmalıdır.

Neden belli değilse ya da bursit sür­tünme ya da aşırı kullanma dolayısıyla ortaya çıkmışsa, hastalıktan etkilenmiş olan eklemin (ya da bölgenin) dinlendi- rilmesiyle iyileşme sağlanır. Ağrı varsa tedaviye ağrı kesiciler eklenir. Kesede­ki şişkinliği azaltmak için, romatizma tedavisinde kullanılan ilaçlardan yarar­lanılabilir. Bakteriyel bir enfeksiyon varsa antibiyotikler kullanılmalıdır. İl­tihabı geriletmek için soğuk kompresler yapılabilir. Ancak buz torbası kullanır-’ ken, etkilenmiş bölgeyi yakacak kadar soğuk olmamasına dikkat edilmelidir. Buz torbasını kaldırdıktan sonra şişkin­liği azalmış olan bölge yarım saat, es­nek bantla sarılmalıdır. Eğer bu yön­temle şiş hafifletilirse, her dört saatte bir uygulama yinelenmelidir.

Bu basit tedavilerle iki-üç günde dü­zelmeyen bursıtlerde, hekime başvur­mak gerekir. Doktor yerel etkili-bir ağ­rı kesici sürdüğü deriden iğneyle bursanın içine girerek, kese içindeki fazla sı­vıyı alır. Bu işlem, hem hastayı rahat­latır, hem de alınan sıvının biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında in­celenmesine (sıvıda bakteri olup olma- dığınranlamak için) olanak sağlar.

Doktor, keseye kortizonlu ilaç da enjekte edebilir; birçok vakada kortizon tedavisi olumlu.sonuçlar verir.

                                                               Öneriler

Diz bursiti

  • Ev işi yaparken sert zemin üstünde uzun süre diz çökerek çalışmayın.

Uzun süre diz çökmeniz gerekirse dizlerinizin altına bir yastik yerleştirin. Günümüzde modern teknolojinin ev. kadınına sağladığı olanaklar, diz ., bursitini yaygın hastalıklar, arasından çıkarmıştır.

Diz çökerek iş yaparken dizlerinizi yere sürterek ilerlemeyin.

Sürekli diz çökmek zorundasınız ve dizleriniz ağrıyorsa bu, Burşitin ön İşareti olabilir. Voleybolcuların kullandığı yumuşak dizlikleri deneyin.

Mesleğiniz gereği arazide  çalışıyorsanız ya da bahçıvanlık  yapıyorsanız, futbolcuların kullandığı cinsten, sert plastik dizlikler takarak, dizlerinizi darbelerden ve basınçtan koruyabilirsiniz.

Öteki bursitler

  • Sırt çantası, bebek puseti, omuz çantasi gibi sürekli taşıyacağınız ağır yüklerin bedeninize asıldığı yerlerde yumuşak destekler (vatka gibi) olmasına dikkat edin.
  • Ayağınıza iyi uymayan sıkı pabuçlar giymeyin; eğer bunyonlarınız varsa daha da dikkatli olmanız gerekir.

 

 

 

 

 

Tagged

Leave a reply

Your email address will not be published.